Funksione te stringave

Ne seksionet e kaluara permendem qe sebashku me PHP-ne vijne edhe mijra funksione te gatshme te cilat kryejne veprime te ndryshme ne sherbim te perdoruesit. Keto funksione mund te perdoren lehtesisht nga ne, thjesht duke i therritur, pa patur nevoje te importojme ndonje librari te vecante.

Funksionet e gatshme te PHP-se mund ti ndajme ne kategori te ndryshme, nje pjese e te cilave eshte listuar me poshte:

 • Funksione te stringave
 • Funksione te koleksioneve Array
 • Funksione te dates dhe kohes
 • Funksione matematike
 • Funksione te sistemit te direktorive dhe te fileve
 • Funksione te bazes se te dhenave MYSQL
 • Funksione te rrjetit
 • Funksione te klasave dhe objekteve etj.

Ne do te trajtojme vetem nje pjese te ketyre kategorive. Me poshte nisim trajtimin e disa prej funksioneve te stringave.

echo

void echo ( string $arg1 [, string $... ] )

Kur nje funksion nuk kthen vlere, i percaktojme vleren e kthimit void. Funksioni echo i shume perdorur ne seksionet e mesiperme pranon disa argumente (nje ose me shume) ne hyrje. Printon vleren e argumentit (argumenteve) tek perdoruesi.

P.sh.

echo ("Pershendetje, Shqiperi!");

Rezultati: Pershendetje, Shqiperi!

print

int print ( string $arg )

Ky funksion pranon ne hyrje nje stringe. Printon vleren e stringes tek perdoruesi. Kthen gjithmone vleren 1.

P.sh.

print ("Pershendetje, Shqiperi!");

Rezultati: Pershendetje, Shqiperi!

explode

explode(delimiter, $string [, limit])

Ne baze te nje kufizuesi (stringe ose karakter - delimiter) kerkohet neper nje stringe dhe stringa copetohet ne pjese ne pozicionet ku gjendet ky kufizues. Nga keto pjese te ndara formohet nje koleksion array i cili kthehet mbrapsh nga ky funksion kur therritet.

Shembull:


$stringa = '27-12-2016';

//E ndan stringen ne pjese aty ku gjendet -
$array = explode('-', $stringa);

print_r($array);

Rezultati:

Array
 (
  [0] => 27
  [1] => 12
  [2] => 2016
 )

implode

implode(limiter, $array)

Ky funksion eshte e kunderta e explode, krijon nje stringe nga elementet e nje array duke perdorur nje stringe bashkuese. Ne kete rast variabli limiter qe eshte nje stringe, do te vendoset midis elementeve te array-t gjate bashkimit te tyre ne nje stringe te vetme. Stringa e formuar kthehet nga ky funksion.

Shembull:

$array = array( 'Pershendetje', 'Shqiperi!');

$string = implode(' ', $array); // Perdoret nje hapesire si bashkues midis elementeve

echo $string;

Rezultati: Pershendetje Shqiperi!

trim

trim($string [, characters])

Funksioni trim fshin nga fillimi dhe fundi i stringes hyrese argumentin e dyte te kaluar characters qe mund te jete nje ose me shume karaktere. Argumenti i dyte eshte opsional, keshtuqe kur nuk perfshihet ne therritje, ato cfare fshihen nga stringa jane: whitespace (' '), tab (\t), new line (\n), carriage return (\r), NUL byte (\0), vertical tab (\x0B).

Shembull:

$string = " \n Pershendetje Shqiperi! \t\t";
echo trim($string);

Rezultati: Pershendetje Shqiperi!

ltrim dhe rtrim

Kane te njejtin funksion ashtu si edhe trim, vecse ltrim sherben vetem per fshirjen ne fillim te stringes, ndersa rtrim sherben per fshirjen ne fund te stringes.

md5

md5($string [, raw_flag])

Performon nje kriptim me nje drejtim mbi nje string ne hyrje, duke perdorur MD5 Message-Digest Algorithm. Nqs. raw_flag vendoset TRUE, kthehet nje format binar me nje madhesi prej 16 karakteresh.

Shembull:

$password = 'password';
echo md5($password);

Rezultati: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99

str_replace

str_replace(find, replace, subject [, count])

find – $string ose $array
replace – $string ose $array
subject – $string ose $array
count – [optional] - $integer

Zevendeson cfare gjen find me replace brenda nje subjekti subject. P.sh. ne rastin e stringes, zevendeson rastisjet e stringes find me nje stringe tjeter replace brenda stringes subject. Kthehet stringa e re me zevendesimet e bera.

Shembull:


$subject = "27-12-2016";

//Zevendeson vizat me hapesira
$stringa_e_re = str_replace('-', ' ', $subject);

echo $stringa_e_re;

Rezultati: 27 12 2016

substr

substr($string, start [, length])

start - $integer
length - $integer

Ky funksion kthen vetem nje porcion te stringes e cilat varet nga pozicionet e fillimit dhe gjatesise te percaktuar ne parametrat start dhe length. Parametri start tregon pozicionin ku do te filloje porcioni i stringes. Nqs. eshte negativ numerimi fillon nga fundi. length eshte opsional pasi ne rast se nuk e percaktojme merret porcioni nga pozicioni start deri ne perfundim. Ne rast se percaktohet length atehere merren aq karaktere sa percaktohen nga length.

Shembull:

echo substr('Pershendetje!', 3);

Rezultati: shendetje!

echo substr('Pershendetje!', 3, 6);

Rezultati: shendet

str_split

str_split($string [, length])

length - $integer

Ky funksion merr si parameter kryesor nje stringe, dhe e transformon ate ne nje array qe permban si element karaketeret e stringes. Ketij funksioni mund ti kalojme si parameter te dyte numrin e karaktereve qe do te permbaje nje element i array-t.

Shembull:

$array = str_split('Hello');
print_r($array);

Rezultati:

Array ( [0] => H [1] => e [2] => l [3] => l [4] => o )

Ne rast se i kalojme dhe nje vlere tek parametri opsional length do te kemi rezultatin e meposhtem:

$array = str_split('Hello', 2);
print_r($array);

Rezultati:

Array ( [0] => He [1] => ll [2] => o )

strip_tags

strip_tags($string [, allowed_tags])

allowed_tags - $string

Ky funksion heq te gjitha etiketat e HTML-se dhe komentet nga stringa qe merr si input. Mund te perjashtojme disa etiketa, pra qe te mos hiqen ne rast se ato deklarohen tek parametri i dyte opsional allowed_tags.

Shembull:

$string = "<p>Ky eshte nje paragraf. </p><strong>Pershendetje!</strong>";
echo strip_tags($string);

Rezultati: Ky eshte nje paragraf. Pershendetje!

Ne rast se duam te perjashtojme etiketat <p> qe te mos fshihen, atehere e deklarojme tek parametri i dyte i funksionit '<p>'

$string = "<p>Ky eshte nje paragraf. </p><strong>Pershendetje!</strong>";
echo strip_tags($string, '<p>');

Rezultati: <p>Ky eshte nje paragraf. </p>Pershendetje!

strpos

strpos(haystack, needle [, start])

haystack – $string
needle – $string
start – [opsional] $integer

Ky funksion kthen pozicionin e rastisjes se pare te stringes needle ne stringen haystack. Pozicioni ne kete rast eshte numri i karaktereve nga fillimi i stringes haystack deri ne momentin qe gjendet stringa needle ne brendesi te saj. Ne rast se i kalojme parametrin opsional te trete start i cili eshte nje integer, kerkimi fillon pas nje numri (start) karakteresh fillestare.

Nqs. stringa needle nuk gjendet ne stringen haystack funksioni kthen FALSE;

Shembull:

$string = 'Duke testuar funksionin strpos!';
$needle = 'stuar';
echo strpos($string, $needle);

Rezultati: 7

Arsyeja pse rezultati kthen 7 eshte sepse gjenden 7 karaktere perpara se te gjendet stringa stuar ne stringen Duke testuar funksionin strpos!.

 • stripos() - eshte nje tjeter funksion qe gjen rastisjen e pare te stringes needle ne stringen haystack, por ne kete rast eshte case-insensitive, dmth. nuk ndryshon stringe nga Stringe ose STRINGE, konsiderohen te njejta.

 • strrpos() - eshte nje tjeter funksion qe gjen rastisjen e fundit te stringes needle ne stringen haystack.

 • strripos() - eshte nje tjeter funksion qe gjen rastisjen e fundit te stringes needle ne stringen haystack, por ne kete rast eshte case-insensitive, dmth. konsiderohen te njejta stringe me Stringe ose STRINGE.

strstr

strstr(haystack, needle)

haystack – $string
needle – $string

Ky funksion kerkon nqs. stringa needle gjendet ne stringen haystack dhe kthen nje stringe te re e formuar duke filluar nga rastisja e pare e needle deri ne fund te stringes haystack. Pra ne momentin qe gjendet stringa needle, kthehet pjesa e stringes haystack nga pozicioni i gjetur deri ne fund.

Nqs. nuk gjendet needle ne haystack kthehet FALSE.

Shembull:

$string = 'www.shembull.com';
$needle = 'shembull';
echo strstr($string, $needle);

Rezultati: shembull.com

 • stristr() – eshte i njejte me funksionin e mesiperm vetem se eshte case-insensitive, pra konsiderohen te njejta stringe me Stringe ose STRINGE.

strlen

strlen($string)

Ky funksion kthen madhesine e stringes (numrin e karaktereve) ose 0 nqs. eshte stringe boshe p.sh. ''.

Shembull:

$string = 'Pershendetje!';
echo strlen($string);

Rezultati: 13

strtolower

strtolower($string)

Ky funksion i kthen te gjitha karakteret e nje stringe ne lowercase (germa te vogla) dhe kthen stringen e re.

Shembull:

$string = 'Alban Afmeti';
echo strtolower($string);

Rezultati: alban afmeti

strtoupper

strtoupper($string)

Ky funksion i kthen te gjitha karakteret e nje stringe ne uppercase (germa te medha) dhe kthen stringen e re.

Shembull:

$string = 'Alban Afmeti';
echo strtoupper($string);

Rezultati: ALBAN AFMETI

ucfirst

ucfirst($string)

Konverton karakterin e pare te stringes (qe merr ne input) ne uppercase (germe te madhe) dhe kthen stringen e re.

Shembull:

$string = 'po testojme funksionin ucfirst.';
echo ucfirst($string);

Rezultati: Po testojme funksionin ucfirst.

ucwords

ucwords($string)

Konverton karakteret e para te te gjitha fjaleve ne stringen hyrese, ne uppercase (germe te madhe) dhe kthen stringen e re.

Shembull:

$string = 'po testojme funksionin ucwords.';
echo ucwords($string);

Rezultati: Po Testojme Funksionin Ucwords.

results matching ""

  No results matching ""