Funksione te dates dhe kohes

PHP-ja permban shume funksione te cilat japin informacion rreth dates dhe ores. Nuk eshte i nevojshem importimi i librarive te jashtme pasi ato vijne sebashku me funksionet e tjera baze te PHP-se.

checkdate

bool checkdate ( int $month , int $day , int $year )

Validon (vlereson) nje date te caktuar pasi i kemi dhene ne hyrje muajin, diten dhe vitin. Kthen TRUE nqs. data eshte e sakte, dhe FALSE ne te kundert.

Shembull:

$saktesia = checkdate(12, 31, 2000);
var_dump($saktesia);

Rezultati: bool(true)

$saktesia = checkdate(2, 29, 2001);
var_dump($saktesia);

Rezultati: bool(false)

date

string date ( string $format [, int $timestamp = time() ] )

Kthen daten aktuale te formatuar sipas formatit te dhene ne hyrje $format. Ne rast se ne parametrin e dyte opsional jepet nje integer $timestamp, i cili permban numrin e sekondave qe nga koha 1 Janar 1970 00:00:00 GMT, atehere behet llogaritja e dates/ores per numrin e dhene te sekondave.

Numri i sekondave timestamp per kohen aktuale mund te merret me ane te funksionit time().

Persa i perket formatit te stringes $format qe jepet ne hyrje, ka disa opsione:

 • Dita
  • d – (01 – 31) Ditet e muajit me zero filluese
  • j – (1 – 31) Ditet e muajit pa zero filluese
  • D – (Mon – Sun) Versioni me tre shkronja i dites se javes
  • l - ('L' e vogel) – (Sunday – Saturday) Dita e javes, fjale e plote
 • Java
  • W – (01 – 52) Java e vitit
 • Muaji

  • F – (January – December) Muaji, fjale e plote
  • M – (Jan – Dec) Versioni me tre shkronja i muajit
  • m – (01 – 12) Muaji, numerik me zero filluese
  • n – (1 – 12) Muaji, numerik pa zero filluese
  • t – (28 – 31) Numri i diteve te muajit
 • Viti

  • L – (1 or 0) Nqs. eshte vit i brishte jep (1) perndryshe jep (0)
  • Y – (2016) Paraqitja e vitit me kater shifra
  • y – (16) Paraqitja e vitit me dy shifra
 • Koda

  • a – (am or pm) paradite ose pasdite me germa te vogla
  • A – (AM or PM) paradite ose pasdite me germa te medha
  • g – (1 – 12) formati 12-oraresh i ores, pa zero filluese
  • h – (01 – 12) formati 12-oraresh i ores, me zero filluese
  • G – (0 – 23) formati 24-oraresh i ores, pa zero filluese
  • H – (00 – 23) formati 24-oraresh i ores, me zero filluese
  • i – (00 – 59) Minutat me zero filluese
  • s – (00 – 59) Sekondat me zero filluese
  • u – (p.sh. 54321) Milisekondat

Shembull:

echo date('m-d-y');

Rezultati ne dalje do te jete koha aktuale ne formatin e percaktuar ne hyrje, ne rastin aktual: 01-15-16

echo date('Y/m/d');

Rezultati: 2016/01/15

getdate

array getdate ([ int $timestamp = time() ] )

Kthen nje array te tipit associative qe permban informacion rreth $timestamp te dhene ne hyrje, ose te kohes lokale nqs. nuk jepet parameter ne hyrje.

Shembull:

$sot = getdate();

print_r($sot);

Rezultati:

Array ( 
  [seconds] => 42 
  [minutes] => 53 
  [hours] => 10 
  [mday] => 5 
  [wday] => 4 
  [mon] => 1 
  [year] => 2017 
  [yday] => 4 
  [weekday] => Thursday 
  [month] => January 
  [0] => 1483631622 
)

ku:

 • seconds - paraqitja numerike e sekondave
 • minutes - paraqitja numerike e minutave
 • hours - paraqitja numerike e oreve
 • mday - paraqitja numerike e dites se muajit
 • wday - paraqitja numerike e dites se javes
 • mon - paraqitja numerike e muajit
 • year - paraqitja numerike e vitit me kater shifra
 • yday - paraqitja numerike e dites se vitit
 • weekday - dita e javes si fjale e plote
 • month - muaji si fjale e plote
 • 0 - numri i sekondave qe nga data 1 Janar 1970 00:00:00 GMT, e njejte me funksionin time()

time

int time ()

Kthen timestamp-in aktualt (Unix timestamp), pra numrin e sekondave qe nga data 1 Janar 1970 00:00:00 GMT

Shembull:

$nextWeek = time() + (7 * 24 * 60 * 60);
          // 7 dite; 24 ore; 60 min; 60 sek
echo 'Tani: '. date('Y-m-d');

Rezultati: Tani: 2016-01-16

echo 'Java e ardhshme: '. date('Y-m-d', $nextWeek);

Rezultati: Java e ardhshme: 2016-01-23

strtotime

int strtotime ( string $time [, int $now = time() ] )

Analizon dhe konverton pershkrime tekstuale (ne Anglisht) te dates/ores ne nje Unix timestamp. Ne parametrin e pare hyres jepet nje string ne nje format te caktuar te dates/ores. Nqs. parametri i pare eshte nje format relativ si p.sh. last month apo +1 week, shprehja vleresohet mbi daten/oren aktuale. Ne menyre qe keto lloj shprehjesh te mund ti vleresojme mbi nje date tjeter, duhet te kalojme parametrin e dyte opsional i cili duhet te permbaje timestamp-in e dates se caktuar.

Nqs. parametri i pare hyres nuk eshte i vlefshem, funksioni kthen FALSE.

Shembull:

echo strtotime("now");

Rezultati: 1483690833

Veme re qe vlera qe kthehet eshte nje timestamp, ndaj per ta konvertuar ate ne nje format te lexueshem perdorim edhe funksionin date() te shpjeguar me lart.

$now_timestamp = strtotime("now");

date('Y-m-d', $now_timestamp);

Rezultati: 2017-01-06

Formate te tjera qe mund te kalojme ne funksionin strtotime:

strtotime("10 September 2000");
strtotime("+1 day");
strtotime("+1 week");
strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds");
strtotime("next Thursday");
strtotime("last Monday");
strtotime("last week");
strtotime("next week");
strtotime("1 hour ago");
strtotime("yesterday 3am");
strtotime("7am 4 days ago");

// etj...
echo date("jS F, Y", strtotime("11/12/10")); 
// rezultati: 12th November, 2010

results matching ""

  No results matching ""