Stringat

Tipi i variablave qe mban si vlere nje sekuence karakteresh quhet String. Stringat mund te vendosen brenda thonjezave cifte "Hello World!" ose brenda thonjezave teke 'Hello World!'. Keto dy forma kane pak ndryshime nga njera tjetra. Shembuj te stringave:

<?php

$string_1 = "Kjo eshte nje stringe ne thonjeza cifte";
$string_2 = "Kjo eshte nje tjeter stringe";
$string_3 = 'Kjo eshte stringe me thonjeza teke';
$string_4 = ""; // Kjo eshte nje stringe boshe me zero karaktere

Stringat midis thonjezave teke 'string' e trajtojne vleren fjale per fjale dhe e printojne sic eshte ne dukje.

Per shembull:

<?php

$variabel = 200;
$string_1 = 'Variabli ka vleren: $variabel';

print $string_1;

Pas printimit, vlera ne dalje do te jete fjale per fjale: Variabli ka vleren: $variabel Ndersa thonjezat cifte e zevendesojne vleren e variablit me vleren qe ai mban p.sh.:

<?php

$variabel = 200;
$string_1 = "Variabli ka vleren: $variabel";

print $string_1;

Pas printimit, vlera ne dalje do te jete: Variabli ka vleren: 200 Pra vlera e variablit u zevendesua. Ne shume raste mund te na duhet qe termin $variabel ta vendosim ndermjet kllapash {} si ne rastin e meposhtem:

<?php

$variabel = 200;
$string_1 = "Variabli ka vleren: {$variabel}";

print $string_1;

Po ashtu edhe kjo lloj forme jep te njejtin output si me lart.

Nuk ka limite per madhesine e nje stringe. Ne rast se ka memorie te mjaftueshme, stringa mund te ndertohet aq sa ne deshirojme, pra me numrin e karaktereve qe ne duam.

Ne stringa mund te perdorim edhe escape characters te cilet jane karaktere speciale per te bere veprime te ndryshme si p.sh.:

  • \n zevendesohet me nje karakter new line (rresht i ri)
  • \t zevendesohet me nje karakter tab
  • $ zevendesohet me shenjen e vete dollarit ($)
  • \" zevendesohet me nje thonjez dyshe te vetme (") etj.

Ne rast se duam te shkruajme nje karakter thonjez ("") brenda nje stringe qe ndodhet midis thonjezave cifte, atehere duhet te perdorim nje karakter escape, ne kete rast \" si ne shembullin e meposhtem:

<?php

$string_1 = "Pershendetje, \"Shqiperi\"!";
echo $string_1;

Ne kete rast outputi do te jete: Pershendetje, "Shqiperi"!

Mund te perdorim thonjeza teke tek nje stringe e ndertuar midis thonjezash cifte dhe anasjelltas, si me poshte:

<?php

$string_1 = "Pershendetje, 'Shqiperi'!";
echo $string_1;

Outputi: Pershendetje, 'Shqiperi'!

<?php

$string_1 = 'Pershendetje, "Shqiperi"!';
echo $string_1;

Outputi: Pershendetje, "Shqiperi"!

Operatori i bashkimit te stringave

Per te bashkuar dy stringa te ndryshme ne nje te vetme perdorim operatorin e bashkimit, operatori pike (.).

Shembull:

<?php

$string_1= "Pershendetje,";
$string_2= "Shqiperi";

print ($string_1 . " " . $string_2);

Rezultati i printimit do te jete: Pershendetje, Shqiperi. Ajo cfare behet eshte bashkimi i vleres se variablit $string_1, me nje hapesire " " dhe me vleren e variablit $string_2, ku me pas printohen. Mund te behet edhe ne formen tjeter:

<?php

$string_1= "Pershendetje,";
$string_2= "Shqiperi";

$string_3 = $string_1 . " " . $string_2;

print ($string_3);

Edhe ne kete rast rezultati do te jete i njejte si me lart.

results matching ""

    No results matching ""