Konstantet

Nje konstante eshte nje emer ose nje identifikues per nje vlere te thjeshte. Pasi nje konstante eshte deklaruar me nje vlere te caktuar, vlera e saj nuk mund te ndryshohet me gjate ekzekutimit te skriptit. Nje konstante eshte case-sensitive, megjithese kjo gje mund te ndryshohet nese duam tek konfigurimet e procesorit te PHP-se ne server. Me marreveshje, eshte mire qe emrat e konstanteve te jene gjithmone uppercase.

Per te deklaruar nje konstante ne PHP perdoret nje funksion i gatshem i saj i quajtur define() i cili merr dy parametra si input, emrin e konstantes dhe vleren qe do te mbaje:

<?php

define("MOSHA_MAKSIMALE", 50);

Pas deklarimit te konstantes se mesiperme ne mund ta perdorim ate kudo ne skript, por nuk mund ti ndryshojme vlere (ndaj quhet dhe konstante). Per shembull ne rast se duam ta printojme ne ekran:

<?php

print MOSHA_MAKSIMALE;

Rezultati ne dalje do te jete: 50

Konstantet mund ti perdorim edhe brenda shprehjeve te ndryshme si p.sh. ne rastin e meposhtem:

<?php

$var = "Mosha maksimale eshte " . MOSHA_MAKSIMALE;

print $var;

Ne kete rast, automatikisht vlera e konstantes MOSHA_MAKSIMALE do te konvertohet ne string, ku me pas do te bashkohet me stringen Mosha maksimale eshte nepermjet operatorit te bashkimit (.) dhe i gjithe rezultati do ti jepet variablit $var. Me pas, me ane te funksionit print printohet ne ekran stringa dhe rezultati dales do te jete: Mosha maksimale eshte 50

Ndryshimi ndermjet konstanteve dhe variablave
  • Nuk eshte e nevojshme te vendoset simboli $ perpara emrit te nje konstanteje
  • Konstantet mund te deklarohen vetem nga funksioni define() dhe nuk mund te behen me deklarime normale si variablat, nepermjet operatorit =
  • Konstantet mund te deklarohen dhe te perdoren gjithekund pa marre parasysh idene e lokalitetit sic e kane variablat (scope)
  • Pasi konstantet te jene percaktuar, ato nuk mund te ndryshojne me vlere

results matching ""

    No results matching ""