Operatoret

Cfare eshte nje operator?

Operatoret perfshijne veprimet e ndryshme qe midis operandeve te ndryshem. P.sh. 6 + 3 eshte e barabarte me 9. Ne kete rast 6 dhe 3 quhen operande, ndersa veprimi mbledhjes (+) quhet operator.

Ne PHP ekzistojne disa lloje operatoresh:

  • Operator Aritmetike
  • Operator Krahasues
  • Operator Logjike
  • Operator Vleredhenes
  • Operator Kushti
Operatoret Aritmetike

Supozojme qe variabli A ka vleren 5 dhe variabli B ka vleren 10. Me poshte shfaqet lista e operatoreve aritmetike:

Op. Shpjegimi P.sh.
+ Mbledh dy operande A + B jep 15
- Zbret operandin e dyte nga i pari A - B jep -5
* Shumezon dy operande A * B jep 50
/ Pjeston numeruesin nga emeruesi B / A jep 2
% Jep mbetjen pas pjesetimit te dy numrave integer B % A jep 0
++ Rrit vleren e nje numri integer me nje A++ jep 6
-- Zbret vleren e nje numri integer me nje A-- jep 4
Operatoret Krahasues

Supozojme qe variabli A ka vleren 5 dhe variabli B ka vleren 10. Me poshte shfaqet lista e operatoreve krahasues:

Op. Shpjegimi P.sh.
== Kontrollon nqs. vlerat e operandeve jane te barabarta apo jo. Nqs. po kushti kthen true, perndryshe kthen false. (A == B) nuk eshte true.
!= Kontrollon nqs. vlerat e operandeve jane te ndryshem apo jo. Nqs. po kushti kthen true, perndryshe kthen false. (A != B) eshte true.
> Kontrollon nqs. vlera e operandit te majte eshte me e madhe se vlera e operandit te djathte. Nqs. po kushti kthen true, perndryshe kthen false. (A > B) nuk eshte true.
< Kontrollon nqs. vlera e operandit te majte eshte me e vogel se vlera e operandit te djathte. Nqs. po kushti kthen true, perndryshe kthen false. (A < B) eshte true.
>= Kontrollon nqs. vlera e operandit te majte eshte me e madhe ose e barabarte me vleren e operandit te djathte. Nqs. po kushti kthen true, perndryshe kthen false. (A >= B) nuk eshte true.
<= Kontrollon nqs. vlera e operandit te majte eshte me e vogel ose e barabarte me vleren e operandit te djathte. Nqs. po kushti kthen true, perndryshe kthen false. (A <= B) eshte true.
Operatoret Logjik

Supozojme qe variabli A ka vleren 0 dhe variabli B ka vleren 1. Me poshte shfaqet lista e operatoreve logjike:

Op. Shpjegimi P.sh.
and Nqs. te dy operandet jane true, kushti kthen true. (A and B) eshte false.
or Mjafton njeri nga operandet te jete true, dhe kushti kthen true. (A or B) eshte true.
&& Nqs. te dy operandet jane true, kushti kthen true. (A && B) eshte false.
|| Mjafton njeri nga operandet te jete true, dhe kushti kthen true. (A || B) eshte true.
! Nqs. kushti eshte true, operatori logjik NOT (!) do ta ktheje ate ne false dhe anasjelltas. !(A && B) eshte true.
Operatoret Vleredhenes
Op. Shpjegimi P.sh.
= Operator vleredhenie i thjeshte. I jep vleren e operandeve te anes se djathte, operandit te anes se majte. C = A + B, C merr vleren e A + B
+= Mbledh operandin e anes se djathte me ate te majte dhe rezultatin e ruan te operandi i anes se majte. C += A eshte ekujvalent me C = C + A
-= Zbret vleren e operandit te anes se djathte nga vlera e operandit te majte dhe rezultatin e ruan te operandi i majte. C -= A eshte ekujvalent me C = C - A
*= Shumezon operandin e anes se djathte me ate te majte dhe rezultatin e ruan te operandi i anes se majte. C = A eshte ekujvalent me C = C A
/= Pjeston operandin e anes se majte me ate te djathte dhe rezultatin e ruan te operandi i anes se majte. C /= A eshte ekujvalent me C = C / A
%= Merr mbetjen e pjesetimit te operandit te majte me ate te djathte dhe e ruan te operandi i anes se majte. C %= A eshte ekujvalent me C = C % A
Operatori i kushtit

Operatori i kushtit vlereson nje shprehje nqs. eshte e vertete apo jo, dhe ekzekuton njerin prej dy deklarimeve te dhena ne varesi te vertetesise. Nqs. kushti eshte i vertete ekzekuton deklarimin e pare, perndryshe ekzekuton deklarimin e dyte.

Op. Shpjegimi P.sh.
? : Shprehje e kushtezuar. Nqs. kushti eshte true ? Atehere vlera X : Perndryshe vlera Y

Shembull:

<?php

$emri = "Alban Afmeti";
$autori = null;

($emri == "Alban Afmeti") ? ($autori = 1) : ($autori = 0);

print ($autori);

Ne kete rast outputi do te jete: 1

Kontrollohet nqs. variabli $emri ka vlere te barabarte me Alban Afmeti. Ne rast se ky kusht eshte i vertete $autori do te marre vleren 1, perndryshe $autori do te marre vleren 0. Ne kete rast do te marre vleren 1 pasi $emri eshte i barabarte me vleren Alban Afmeti.

results matching ""

    No results matching ""