Bazat e HTML

HTML eshte nje gjuhe kompjuteri e shpikur per te mundesuar krijimin e websajteve. Keto websajte me pas mund te shikohen nga cdokush qe ka nje linje interneti. Eshte jashtezakonisht e lehte per tu mesuar dhe mjaft e fuqishme ne ate cfare ju lejon te krijoni. Cdo dite po zgjerohet dhe po avancon per te plotesuar te gjitha nevojat e perdoruesit. Definicioni HTML vjen nga HyperText Markup Language.

 • HyperText perfaqeson menyren sesi levizim ne web duke klikuar mbi tekste speciale te quajtur hyperlinks te cilet na dergojne ne faqe te tjera.
 • Markup perfaqeson ate cfare etiketat e HTML bejne mbi tekstin ne brendesi te tyre. Ata e shenjojne ate si nje tip i caktuar teksti.
 • HTML perfaqeson nje gjuhe perderisa ajo ka fjale kod dhe sintaks si cdo gjuhe tjeter.

Te gjitha dokumentet HTML duhet te fillojne me nje deklarim <!DOCTYPE html>. Dokumenti vete nis me nje etikete <html> dhe mbaron me nje etiket mbyllese </html>. Pjesa e dukshme e dokumenteve HTML gjendet ndermjet <body> and </body>.

Shembull:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Titulli im i pare</h1>
<p>Paragrafi im i pare.</p>

</body>
</html>

Titujt ne HTML percaktohet nga etiketat <h1> deri ne <h6>, ku <h1> perfaqeson titullin me te rendesishem (dhe me te madh) , ndersa <h6> perfaqeson titullin me pak te rendesishem (me te vogel).

<h1>Ky eshte titull h1</h1>
<h2>Ky eshte titull h2</h2>
<h3>Ky eshte titull h3</h3>

Paragrafet shkruhen ndermjet etiketave <p>

<p>Ky eshte nje paragraf.</p>

Linqet ne HTML percaktohen nga etiketat <a>:

<a href="http://www.facebook.com">Link per tek faqja e facebook</a>

Ne linkun me lart veshtrojme nje atribut href i cili percakton destinacionin e linkut. Nese ne do te klikojme mbi nje link te tille, ai do te na hape ne brouser faqen e facebook.

Imazhet ne HTML perfaqesohen nga etiketa <img>. Duhet te percaktojme ne atributin src pathin relativ te imazhit, ndersa atributi alt eshte nje atribut opsional qe perfaqeson nje titull te imazhit nqs. imazhi nuk gjendet.

<img src="filename.jpg" alt="Titull i Imazhit">

Atributet perbajne informacion shtese mbi elementet e HTML. Atributet gjithmone deklarohen ne etiketen fillestare. Ato vijne zakonisht ne cifte emer="vlere".

Disa nga atributet me te rendesishme te elementeve ne HTML jane te renditura me poshte:

 1. style

  Ky atribut perdoret per te stilizuar elementet e HTML duke perdorur CSS. CSS eshte nje gjuhe stilizuese per ta bere me te bukur nje faqe. Aty mund te percaktohen veti te tilla si ngjyra, madhesia e shkrimit, lloji i shkrimit etj. p.sh color: red, font-size:12 etj.

 2. id

  Atributi id duhet te kete vlere unike per cdo element te nje faqeje. Ai perdoret per te identifikuar nje element. Ky atribut perdoret ne CSS per identifikuar nje element, ne menyre qe ti shtoje nje stil te caktuar.

 3. class

  Ky atribut eshte shume i vlefshem per stilizimin pasi perdoret nga deklarimet CSS per t'i shtuar stile te ndryshme elementeve HTML ne grup ose ne vecanti.

Elementi <form> perdoret ne HTML per te ndertuar forma qe mbledhin informacion te futur nga perdoruesi. Nje forme mund te permbaje elemente te formave si tipe te ndryshme te etiketave <input> si text field, checkbox, radio button, submit button etj. Elementi me i rendesishem i formave eshte elementi <input> ci cili mund te shfaqet ne forma te ndryshme bazuar mbi vleren e atributit type p.sh:

Nje fushe ku perdoruesi mund te shkruaje tekst:

<input type="text">

NJe list me zgjedhje per perdoruesin:

<input type="radio">

Nje buton per te derguar informacionin e formes:

<input type="submit">

P.sh. nje forme paraqitet me poshte:

<form action=""action_page.php>
 First name:<br>
 <input type="text" name="firstname"><br>
 Last name:<br>
 <input type="text" name="lastname">

 <input type="submit" value="Submit">
</form>

Butoni i tipit submit ben dergimin e te dhenave ne nje trajtues forme qe zakonisht eshte nje script i ndertuar ne server. Ky script percaktohet tek atributi action i formes. Pra, ky atribut percakton veprimin qe do te kryhet pasi forma te kompletohet dhe dergohet, pra pasi kemi klikuar mbi butonin submit. Nje atribut tjeter shume i rendesishem eshte atributi method i cili percakton metoden HTTP mbi te cilen do te dergohen te dhenat ne server. P.sh.

<form action=""action_page.php method="post">

...

</form>

ose

<form action=""action_page.php method="get">

...

</form>

Metoda e parazgjedhur ne rast se ne nuk e specifikojme kete atribut eshte metoda GET.

Kur duhet te perdorim GET dhe POST?

Kur ne perdorim metoden GET vlerat e elementeve <input> te formes do te jene te dukshme ne URL ne formen: action_page.php?firstname=Alban&lastname=Afmeti

GET nuk duhet te perdoret kur ne shkembejme informacion me rendesi te larte dhe te ndjeshem ndaj rreziqeve te jashtme. KUr forma permban informacion te ndjeshem dhe personal, ose kur ka nje numer te madh inputesh me vlera te medha etj. gjithmone duhet te perdorim metoden POST. Kjo metode nuk ka limite ne madhesi dhe perdoret per te derguar sasi te madhe te dhenash.

Cdo fushe duhet te kete nje atribut name brenda elementeve te formes ne menyre qe te dergohet vlera e saj ne server. Ne rast se ky atribut nuk eshte vendosur, e dhena e fushes perkatese nuk do te dergohet ne server. Atributi name sherben si nje identifikues i fushes perkatese ne server. P.sh. me lart fusha me atributin name="firstname" do te identifikohet ne server me emrin firstname.

Me poshte jepet nje shembull i nje inputi te tipit select:

<select name="makina">
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="fiat">Fiat</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

Ky input ben te mundur zgjedhjen nga ana e perdoruesit brenda nje liste me elemente. Pasi perdoruesi ka bere zgjedhjen e duhur dhe i ka bere formes submit, ne server kjo fushe do te dergohet me emrin makina, ndersa vlera e saj do te jete ne varesi te zgjedhjes se bere nga perdoruesi. Duhet te keni kujdes sepse ne kete rast vlera e elementit merret nga atributi value. Pra, atributi value eshte vlera e elementeve te formes ne momentet qe nje forme behet submit.

Keta ishin nje pjese e elementeve te HTML-se, por duhet ditur qe HTML ka nje variacion shume te madh elementesh per te kryer funksione specifike te cilat ju mund ti mesoni duke lexuar libra kushtuar saj ose duke kerkuar ne internet. Ne e prekem lehtesisht gjuhen HTML dhe nuk mund ta zgjerojme kete teme pasi kjo nuk eshte tema qendrore e ketij libri.

results matching ""

  No results matching ""