Specifikimi i kerkesave dhe aktivitetit

Gjithmone, perpara se te nisim implementimin e nje faqeje web eshte shume e nevojshme te nisim me fazen e specifikimit te funksionaliteteve qe do te kete faqja. Pavaresisht se mund te kemi disa ide ne koke eshte mire t'i shkruajme kerkesat ne menyre qe mos te harrohen gjate rruges. Ne kete seksion do te parashtrojme kerkesat qe duhet te plotesohen gjate realizimit te projektit, aktoret qe do te perdorin faqen, strukturen e faqes si dhe rrjedhen e aktivitetit qe do te ndiqet per te aksesuar pjese te vecanta te faqes.

Specifikimi i kerkesave

Kerkesat funksionale

 • Shpalosje informacioni rreth fakultetit
 • Listimi i njoftimeve dhe lajmeve
 • Kategorizimi i njoftimeve dhe lajmeve sipas departamentit
 • Forme kontakti
 • Sistem autentikimi per perdorues te cilet mund te jene pedagog dhe administrator kryesor
 • Panel administrimi per lajmet, njoftimet dhe perdoruesit
 • Administratori kryesor menaxhon cdo gje, pedagoget menaxhojne vetem lajmet dhe njoftimet e departamentit perkates
 • Faqe responsive per mobile dhe tablet

Kerkesat jofunksionale

 • Ngjyra primare e faqes web do te jete #860000 dhe ngjyra sekondare #eee4db
 • Familja e fontit qe do te perdoret do te jete Raleway
 • Modul kerkimi per lajmet

Aktoret e sistemit

Me termin "Aktor" i referohemi perdoruesve te sistemit. Pra, faqja qe do te hedhim online do te perdoret nga persona te tipeve te ndryshem. Disa faqe jane te perbera vetem prej nje aktori, qe perfaqeson vizitorin e faqes. Vizitori i faqes eshte i vetmi person qe bashkevepron me faqen duke pare permbajtjen e saj. Ne ndryshim, faqja jone, pervec nje vizitori te thjeshte do te kete si perdorues edhe pedagoget te cilet kane te drejte te autentikohen dhe te kryejne disa veprime me shume si p.sh. menaxhimi i lajmeve dhe njoftimeve. Pervec ketij tipi kemi dhe administratoret te cilet menaxhojne perdoruesit p.sh. krijojne, modifikojne ose fshijne nje pedagog nga lista e perdoruesve.

Aktoret e sistemit:

 1. Vizitor - Perfaqeson cfaredolloj perdoruesi qe futet ne faqen tone dhe akseson informacionin ne te p.sh. lexon njoftime ose lajmet, perdor formen e kontaktit etj.

 2. Pedagog - Perfaqeson perdoruesit te cilet jane autentikuar ne sistem dhe kane te drejte te menaxhojne lajmet dhe njoftimet. Vec ketyre, ky lloj perdoruesi mund te kryeje edhe te gjitha veprimet qe kryen vizitori.

 3. Administrator - Perfaqeson perdoruesit te cilet jane autentikuar ne sistem dhe kane te drejta absolute ne faqe, pra mund te perdorin cfaredo lloj gjeje qe ofron faqja. Administratori menaxhon edhe listen e perdoruesve, pra shton ose fshin nje pedagog ose shton nje administrator tjeter. Vec tyre, ky lloj perdoruesi mund te kryeje edhe te gjitha veprimet qe kryen vizitori ose pedagogu, pra ka te drejta absolute.

Diagrama e aktoreve (Use Case):

Use Cases

Struktura dhe diagrama e aktivitetit

Pas specifikimit te kerkesave dhe deklarimit te aktoreve te sistemit, ndertojme nje strukture baze te faqes ne forme hierarkike. Me poshte paraqitet nje ilustrim grafik i struktures se faqes:

Site Structure

Pasi nje vizitor i cfaredoshem hyn ne faqen tone p.sh. http://fakulteti.al/, normalisht faqja e pare qe do t'i kthehet si pergjigje do te jete index.php, si pasoje e konfigurimit te webserver-it. Kjo do te jete faqja kryesore ose ndryshe Kreu. Ne kete faqe vizitorit do t'i jepet mundesia te navigoje ne pjese te tjera te sistemit duke ja shpalosur faqet kryesore ne formen e nje menu-je. Nepermjet menu-se ai mund te drejtohet tek faqja e quajtur RRETH FTI, e cila mban informacione baze rreth fakultetit. Duke u bazuar ne skemen e mesiperme, nepermjet faqes kryesore mund te drejtohemi tek faqe te tjera si NJOFTIME, LAJME dhe KONTAKT.

Nje faqe tjeter te cilen mund ta aksesojme eshte faqja LOGIN e cila sherben per autentikimin e perdoruesit. Ne rast se vizitori autentikohet dhe verifikohet me sukses, ai kalon ne nje tip tjeter aktori si Pedagog ose Administrator, ne varesi te llojit te llogarise qe autentikohet. Pas autentikimit, perdoruesi drejtohet tek faqja PROFILI ne te cilen i jepet mundesia e ridrejtimit ne disa faqe te tjera te rendesishme per menaxhimin e lajmeve, njoftimeve ose perdoruesve ne varesi te kompetencave qe ka.

Rrjedha e veprimeve qe nje perdorues mund te kryeje ne faqe paraqitet edhe ne diagramen e meposhtme te aktivitetit:

Site Structure

results matching ""

  No results matching ""