Ngarkimi i skedareve nepermjet formave

Nje nder inputet kryesore te HTML-se eshte inputi i tipit file me ane te te cilit mund te ngarkojme file te ndryshme ne server si imazhe, dokumenta etj. Supozojme qe nje vizitor duhet te vendose te dhenat e meposhtme per tu regjistruar ne nje portal:

 • emer
 • email
 • foto

Duhet te ndertojme formen me tre inputet e nevojshme. Ne menyre qe forma te pranoje ngarkimin e fileve (ne kete rast imazh), duhet ti shtojme nje atribut ekstra enctype me vleren multipart/form-data.


<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">

 <input type="text" name="emri"/>

 <input type="email" name="email"/>

 <!-- Input i tipit 'file' -->
 <input type="file" name="foto"/>

 <input type="submit" value="Regjistrohu" name="regjistrohu"/>
</form>

Vizitori do te kete mundesine te shkruaje emrin, emailin, dhe te zgjedhe nje foto nga kompjuteri i tije nepermjet nje File Browser qe do ti hapet ne forme dritareje. Pasi perdoruesi zgjedh imazhin ne sistemin e tij te file-ve ai klikon OK. Me pas ai klikon ne butonin Regjistrohu ku behet edhe submit forma. Ne kete moment ne server do te dergohet nje kerkese POST me te dhenat e futura nga perdoruesi.

Ne skriptin tone, pervec faktit qe mund ti aksesojme te dhenat e thjeshta me ane te variablit $_POST, te dhenat komplekse sic jane file-t e ngarkuar mund ti aksesojme nepermjet variablit super global $_FILES. Ajo cfare ndodh ne te vertete me skedarin e ngarkuar eshte qe skedarit si fillim i merren informacionet e nevojshme si madhesia, prapashtesa, emri origjinal dhe nje emer i perkohshem ku skedari eshte ruajtur perkohesisht ne server. Keto informacione ruhet ne variablin super global $_FILES.

Menyra sesi i trajtojme dhe i validojme ngarkimet e file-ve nepermjet formave HTML tregohet me poshte:

<?php

if (isset($_POST['regjistrohu'])) {

  $emri = $_POST['emri'];
  $email = $_POST['email'];

  //Validojme ngarkimin e imazhit

  if (isset($_FILES["foto"])) { // Kontrollojme nqs. eshte ngarkuar imazh

    $error = FALSE;

    if ($_FILES["file"]["error"] > 0) {

      echo "<p> Gabim gjate hapjes se skedarit! </p>";
      $error = TRUE;

    }

    $prapashtesat_e_lejuara = array("jpg", "png"); // Prapashtesat e lejuara

    $temp = explode(".", $_FILES["foto"]["name"]);

    $prapashtesa = end($temp); // Prapashtesa e skedarit te ngarkuar

    if (!in_array($prapashtesa, $prapashtesat_e_lejuara)) {

      echo "<p> Ju duhet te ngarkoni nje imazh ne formatin jpg ose png! </p>";
      $error = TRUE;

    }

    // 3 Mb = 3 * 1024 * 1024 = 3145728 byte
    if ($_FILES["file"]["size"] > 3145728) {

      echo "<p> Madhesia e imazhit duhet te jete maksimumi 3 Mb! </p>";
      $error = TRUE;

    }

    //Nqs. nuk ka error printojme mesazhin e ngarkimit te suksesshem
    if (!$error) {
      echo "<p> Fotoja u ngarkua me sukses! </p>";
    }

  } else {

    echo "<p> Ju nuk keni ngarkuar asnje imazh! </p>";

  }
}

?>

<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">

  <input type="text" name="emri"/>

  <input type="email" name="email"/>

  <!-- Input i tipit 'file' -->
  <input type="file" name="foto"/>

  <input type="submit" value="Regjistrohu" name="regjistrohu"/>
</form>

results matching ""

  No results matching ""